श्री श्री गुरु महाराज जी की स्तुति

Nangli Aarti

नमो सदगुरुं सचिदानन्द रूपम ।
नमो सदगुरुं ज्ञानदाता अनुपम ।।
नमो सदगुरुं सत स्वरूपं विकासम् ।
नमो सदगुरुं भानुवत् सुप्रकाशम् ।।
नमो सदगुरुं वृद्धि विद्या प्रदाता ।
नमो सदगुरुं सृष्टिकर्ता विधाता ।।
नमो सदगुरुं वेद ब्रम्ह स्वरूपम ।
नमो सदगुरुं भूपभूपानुभूपम ।।
नमो सदगुरुं काल कालं करालम ।
नमो सदगुरुं भक्त मानसमरालम ।।
नमो सदगुरुं दास पापंप्रहारी ।
नमो सदगुरुं निर्गुण निर्विकारी ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *